Artikel 1. Definities.

1.1 Alex Insurance BV, verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Alex Insurance BV genoemde diensten aan Opdrachtgever worden verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip Alex Insurance BV  tevens begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde werknemers, bestuurders en aandeelhouder(s). Niet alleen Alex Insurance BV, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever door Alex Insurance BV zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.2 Opdracht: de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 e.v. BW.

1.3. Opdrachtgever: degene met wie Alex Insurance BV  een overeenkomst van opdracht aangaat.

 

Artikel 2. Overeenkomst.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een door Alex Insurance BV   uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Alex Insurance BV  slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Alex Insurance BV  behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden(en) te weigeren.

2.3. In geval een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Alex Insurance BV  en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.

 

Artikel 3. Uitvoering.

3.1 Alex Insurance BV  zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren, tenzij schriftelijke advisering redelijkerwijs niet van Alex Insurance BV  mag worden verwacht.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Alex Insurance BV  het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht met betrekking tot de nog komende fasen intrekken. In het voorkomende geval zal dit schriftelijk geschieden. Alsdan zullen het honorarium en/of eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 7.2 en 5.1 verschuldigd zijn t/m de fase waarna intrekking van (het restant van) de opdracht heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 4. Termijnen voor uitvoering.

4.1 Alle door Alex Insurance BV  genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder A BW aan te merken. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Alex Insurance BV  Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

4.2 Opdrachtgever kan in geval van termijnoverschrijding de opdracht terugnemen, mits Alex Insurance BV bij aangetekende brief door opdrachtgever ter zake de termijnoverschrijding in gebreke is gesteld, ingebrekestelling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is en Alex Insurance BV  na ingebrekestelling gedurende 2 weken niet tot uitvoering van de opdracht mocht zijn overgegaan. Opdrachtgever is in het voorkomende geval de kosten als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 5. Inschakeling derden.

5.1 Indien Alex Insurance BV dit nuttig of noodzakelijk acht, is Alex Insurance BV  steeds bevoegd zich bij het verrichten van de opdracht te laten bijstaan door derden, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Alex Insurance BV  zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

6.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

6.2 Door de opdrachtgever aan Alex Insurance BV verstrekte persoonsgegevens zullen door Alex Insurance BV niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Alex Insurance BV op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

6.3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Alex Insurance BV, zal Alex Insurance BV de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 7. Medewerking door opdrachtgever.

7.1 Binnen het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat Opdrachtgever volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich dan ook desgevraagd steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of informatie aan Alex Insurance BV  te verstrekken.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Alex Insurance BV  staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Alex Insurance BV  en ontbinding van de overeenkomst door laatstgenoemde leiden en/of kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Alex Insurance BV  bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat Alex Insurance BV  schadeplichtig jegens Opdrachtgever zal kunnen zijn.

 

Artikel 8. Wijzigingen in en/of aanvullingen.

8.1 Alex Insurance BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht, het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. Aldus gewijzigde tijdstippen van voltooiing zullen nimmer als fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder A BW kunnen worden aangemerkt.

8.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is overeengekomen zal Alex Insurance BV  Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden verhoogd.

 

Artikel 9. Honorarium en betaling.

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal Omzetbelasting worden berekend.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Alex Insurance BV  bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen, indien daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding voor bestaat. Tevens behoudt Alex Insurance BV  zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen, mits deze aanpassing redelijk en billijk is.

9.3 Voor zover voor het verrichten van de opdracht een vast bedrag is overeengekomen en het verlenen van de diensten tot extra werkzaamheden en/of prestaties leiden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vast overeengekomen prijs te zijn begrepen, zal Alex Insurance BV  de Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden en/of prestaties.

9.4 Alle declaraties van Alex Insurance BV  zullen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

Voorschotdeclaraties van Alex Insurance BV  zullen door Opdrachtgever onverwijld worden voldaan.

9.5 Declaraties van Alex Insurance BV  zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat een beroep tot opschorting en/of verrekening aan de Opdrachtgever wordt toegestaan.

9.6 Opdrachtgever is in geval als genoemd in artikel 9.5 met ingang van de 30e dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alex Insurance BV  is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Alex Insurance BV  kan leiden.

9.7 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en Alex Insurance BV  tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform het forfaitaire tarief, zoals bedoeld in het Rapport voorwerk II. In geval het een vordering van Alex Insurance BV  betreft, welke tot de competentie van de sector

Kanton behoort, is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Staffel Kantonrechters, zoals opgenomen in Rapport voorwerk II.

9.8 Alex Insurance BV  is gerechtigd bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium.

9.9 Alex Insurance BV is voor, tijdens en na de looptijd van de overeenkomst steeds bevoegd nadere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen indien daar naar het inzicht van Alex Insurance BV  aanleiding toe bestaat, bij voorbeeld indien Alex Insurance BV  twijfelt of gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming.

10.1 Alex Insurance BV  is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Alex Insurance BV  redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Alex Insurance BV  ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor risico van Alex Insurance BV  komen.

10.2 Alex Insurance BV  is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. Opdrachtgever dient de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden volledig te vergoeden.

 

Artikel 11. Medewerking door de opdrachtgever

11.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken

aan Alex Insurance BV die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Alex Insurance BV zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan, is Herenvest groep Bv  bevoegd, over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2. de opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle

door hem aan Alex Insurance BV verschafte informatie

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van Alex Insurance BV, haar bestuurders of werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Alex Insurance BV  in verband met die verzekering draagt. Desgewenst worden aan de Opdrachtgever over de (dekking onder de) door Alex Insurance BV  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) vertrouwelijke inlichtingen verschaft.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van € 50.000,= of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin inbegrepen, met een maximum bedrag van € 50.000,=.

12.2 De Opdrachtgever vrijwaart Alex Insurance BV  tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten voor de Opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid en/of opzet van Alex Insurance BV.

12.3 Ingeval de door Alex Insurance BV in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Alex Insurance BV  gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

12.4 Alex Insurance BV  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en/of tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 13. Verval van recht.

13.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Alex Insurance BV  ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Alex Insurance BV  bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen.

14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Alex Insurance BV is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Alex Insurance BV feitelijk is gevestigd, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

14.3 Alex Insurance BV is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid) onder nummer 300.018327. enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de geschillencommissie Financiële dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Alex Insurance BV de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

 

Artikel 15. Deponering algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.