Zo zijn wij u graag van dienst

Op de dienstverlening van ons kantoor zijn diverse wettelijke bepalingen van toepassing die ons verplichten u te informeren wie wij zijn en hoe wij werken. Dit document dient ter invulling hiervan.

Bij Alex Insurance BV heeft u de keuze. Kiest u voor een advies op maat? Dan is de Alex Insurance BV Dienstenwijzer van toepassing zoals omschreven op pagina’s 1 tot en met 4. Wenst u geen advies en regelt u het zelf, de zogeheten Execution-only, dan geldt de tekst zoals omschreven op pagina 5.

 

Wat u van ons kunt verwachten

Wij maken graag duidelijke afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Op deze pagina leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt.

Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

 

Gegevens Alex Insurance BV

Adres:                                                Brouwersstraat 93, 2013 WJ te Haarlem

Mail:                                                   info@alexinsurance.nl

website:                                             www.alex-insurance.nl

Kamer van Koophandel:                       85809187

 

U kunt ons kantoor telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot en met 17:00 uur. Buiten kantooruren kunt u bij schade of calamiteiten altijd contact opnemen met uw persoonlijke adviseur.

Registratie AFM

Alex Insurance BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer: 12048884. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen

 

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.

 

Aard van onze dienstverlening

In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:

 • Inventariseren van uw adviesvraag
 • Uitleggen van onze werkwijze en de wijze waarop u ons beloont
 • Het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden
 • Het analyseren van de risico’s, uw mogelijkheden en de beschikbare financiële producten
 • U adviseren over passende mogelijkheden
 • De overeenkomst tot stand brengen (bemiddelen)
 • Controleren of de afgesloten financiële producten juist worden afgegeven door de aanbieder de verzekeraar
 • U informeren over relevante wijzigingen in afgesloten financiële producten

Als wij dat met elkaar afspreken, dan kunnen wij u ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst zijn.

 

Ruime keuze in aanbod

Nederland telt honderden aanbieders op het gebied van financiële diensten. Het is niet mogelijk om voor elke financiële dienst bij al deze aanbieders offertes op te vragen. Daarom selecteren wij periodiek, aan de hand van performancemetingen en ontwikkelingen in de markt, voor u die instellingen die naar ons oordeel de beste prijsprestatieverhouding leveren. Op uw verzoek verstrekken wij graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

 

Onze integriteit

Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Onze medewerkers hebben een eed of belofte afgelegd, waarin zij verklaren om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en geheim te houden wat hun in de uitoefening van hun werkzaamheden is toevertrouwd. Daarnaast hebben de medewerkers beloofd de belangen van u als klant centraal te stellen bij hun werkzaamheden.

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken mag u daar uiteraard nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

 

Samenspel Alex Insurance en u

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie en die van uw bedrijf passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Voor deze optimale dienstverlening is het van belang dat u hieraan meewerkt. Daarom vragen wij van u:

 • Informatie over lopende verzekeringen
 • Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke en/of zakelijke situatie
 • Ontvangen stukken te controleren
 • Eerlijke informatie

 

Vakbekwaamheid

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continue in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Zo zijn medewerkers van ons kantoor in het bezit van de hoogste algemene  verzekeringsdiploma’s alsmede relevante diploma’s op het gebied van pensioenen en hypotheken. Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden.

 

Beloning

Wanneer u een schadeverzekering afsluit ontvangen wij van de aanbieder een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Dit heet provisie. Voor onze andere werkzaamheden, onder andere het adviseren en bemiddelen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, brengen wij onze beloning rechtstreeks bij u in rekening. Hierover maken wij voorafgaand aan onze dienstverlening afspraken.

 

Juridische positie

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. Wij hebben geen enkele verplichting of productieafspraak met een aanbieder en zijn derhalve volledig onafhankelijk. Daarnaast is het voor u van belang te weten dat de meerderheid van de aandelen van ons kantoor volledig in handen van de directie zijn.

 

Persoonsgegevens

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor u opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten, denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars of taxateurs.

De persoonsgegevens worden bewaard tot 8 jaar na beëindiging van het financiële product of de dienst. Persoonsgegevens die betrekking hebben op een schade, worden ook tenminste 8 jaar bewaard.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via alex@alexinsurance.nl.

Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u ons verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen doordat u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter.

 

Beleid beheerst belonen

De wetgever hecht groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Ten aanzien van onze medewerkers hebben wij beloningsbeleid vastgelegd. Medewerkers met een commerciële functie ontvangen een beperkte variabele beloningscomponent. Deze component wordt voor tenminste 50% door niet financiële criteria bepaald.

 

Adviesvrij | Execution-only

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen.

Indien u online, dus via één van onze websites verzekeringen via ons afsluit, doen wij dat op basis van execution-only. Dat betekent, dat wij u geen advies geven, maar uitsluitend voor u bemiddelen. Wij onderzoeken dan niet of het financieel product bij u past.

U kunt met ons afspreken dat wij ook daarna het beheer van uw financieel product voor uw verzorgen. Daarover maken wij dan met u een aparte afspraak.

 

Zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursaanbieders samen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij informeren u graag.

 

Onze tarieven

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden betaald door de financiële instelling waarmee wij u in contact brengen. Deze provisie maakt onderdeel uit van de premie die door de financiële instelling bij u in rekening wordt gebracht. Een andere mogelijkheid is dat wij onze kosten rechtstreeks bij u in rekening brengen.

Hoe wij de kosten voor onze werkzaamheden in rekening brengen, laten wij u vooraf weten. Wij verwijzen u daarbij ook graag naar onze dienstverleningsdocumenten. U vindt ze op onze website.

 

Klachten

Wij doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden, vragen wij u ons direct hierover te informeren. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, kunt u zich binnen een termijn van drie maanden, wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Tel. 0900 – 3552248 www.kifid.nl